Jörg Morré

Jörg Morré ist Direktor des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst

Foto: Harry Schnitger, Museum Berlin-Karlshorst
Nach oben